menu
home
線上對話線上對話需要幫手? 線上對話
完「鳥」吧
如無意外
轉過嚟Club Sim 4G月費計劃
期間限定3個月短約試用

大、小朋友人人鍾意上網、Send訊息、睇片、聽歌、打機甚至開LIVE玩直播,當然要有個好用又抵用之流動網絡月費計劃先夠爽!據知坊間不少手機用戶完「鳥」舊Plan合約「被加價」,今次就絕對要把握期間限定好機會,攜號轉用超短合約Club Sim 4G月費計劃,真正隨心自由試一試!

 

Club Sim向來服務彈性超大、組合選擇豐富,而且價錢更抵。今次Club Sim特別推出期間限定的3個月短約4G月費計劃,每月只需$98就可享7GB數據任用(首7GB速度為4G 21Mbps,7GB後上限128kbps,另需每月繳交$18行政費),更提供無限本地通話分鐘,以及留言信箱、來電轉駁、來電顯示及來電待接等一系列服務組合,又毋須被長約綁死,可以放心試用。完約立即轉用Club Sim,超抵!

 

即刻登記Club Sim 4G月費計劃3個月短約試用啦!

 

(1)以上月費計劃由香港移動通訊有限公司提供網絡服務,須簽訂指定服務計劃3個月或24個月承諾期、每月額外付行政費$18。受條款及細則約束。詳情請向店員查詢。

(2)月費為$98之服務計劃,客戶須另繳付每月$18之港鐵/隧道/流動電訊牌照/行政費及簽訂3個月或24個月承諾期。此服務計劃包括本地流動數據每月7GB,每月首7GB 之客戶所體驗之網絡規格最高下載速度為21Mbps,而最高上載速度為 5.76Mbps,其後本地流動數據網絡規格將會被降至上限128kbps。當你的每月使用量達到速度限制執行時,你會收到短訊通知。客戶所體驗之實際速度會相當地少於最高下載速度,並會因應不同因素而有所偏差,包括互聯網之實際情況、伺服器運作速度、網絡性能、覆蓋範圍、地點、所使用之電腦或裝置、硬件、軟件及其他因素。

(3)如果客戶因任何原因在上述服務的承諾期屆滿前選擇終止此服務,客戶必須即時支付提前終止費用,即上述服務的承諾期內剩餘原價月費之總和。

(4)以上免費增值服務只可於承諾期內享用。使用增值服務及相關應用程式所產生的本地流動數據用量將會於你的服務計劃內扣除。受有關之條款及細則約束,詳情請參閱《增值服務組合選項單及服務指南》及瀏覽www.hkcsl.com

(5)於香港發送到1O1O、csl 及SUN Mobile客戶之文字短訊為網內短訊,每月使用額為500個短訊。於 香港傳送至香港其他網絡的用戶之文字短訊則為網外短訊。由香港傳送至海外網絡的用戶之文字短訊則為國際短訊。未超過此使用額,可享每個網外短訊收費$0.6及每個國際短訊收費$2。網外短訊及國際短訊將由上述使用額內扣除。若超過此使用額,其後每個網內短訊將收取$0.3,每個網外短訊將收取$0.6,每個國際短訊將收取$2。每個短訊最多可包括連空白位及標點符號在內160個英文字母或70 個非英文字母。如短訊內同時包含英文及非英文字母,字數上限為70。如超過此字數上限,你的短訊將被分拆為幾個短訊發送, 每個短訊均需收費。

(6)多媒體短訊之本地其後收費:每個$2; 國際每個$5。

(7)並非所有裝置具有收發短訊及/或支援其他服務的功能,你應該檢查你的裝置是否具有收發短訊及支援其他服務的功能。

(8)除非另有註明,服務計劃內包含之使用量只適用於本地使用。

(9)除非另有註明,服務計劃內包含之使用量以每分鐘為單位,所有不足一分鐘的使用量亦作一分鐘計算。

(10)當你使用來電等候服務並同時接駁多於一條電話線,通話時間將按照所有已接駁電話線之時間總數計算。

(11)服務計劃內包含之使用量只供該賬單月內使用,餘額不能累積至下一個賬單月並會於該賬單月被取消。

(12)你明確了解並同意,你使用流動通訊服務之風險由你個人負擔,流動通訊服務是依「現況」及「現有」基礎提供,我們表明不提供任何明示或默示的擔保,包括但不限於商業適售性、特定目的之適用性及未侵害第三方的權利。我們不會對任何用戶通訊或個人化設定之時效、刪除、傳遞錯誤、未予儲存或因任何資料之下載而導致你的流動通訊設備或任何其他設備或裝置之任何損壞或資料流失而承擔任何責任。你同意我們不會就你進入或使用流動通訊服務及其任何部份而承擔任何責任。

(13)服務計劃所包含的服務受該服務之條款及細則約束(如有及如適用),詳情請參閱我們的網頁www.hkcsl.com

(14)於csl Wi-Fi 熱點利用備有Wi-Fi 功能的裝置無限任用Wi-Fi。1,000Mbps為Wi-Fi 802.11ac之網絡規格,只適用於在有限地區的指定csl Wi-Fi熱點。然而,客戶使用相關熱點時所體驗的實際速度會少於網絡規格,並會因應客戶的流動裝置(如內置天線數目)、地點網絡覆蓋及流量、海外頻寬及其他外在因素而有所影響。服務詳情請參閱 http://e.hkcsl.com/wifi